حفاظت شده: روزمرگی ها 43ـ من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: